VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v oblasti predaja tovaru pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.bioseptik.sk

1.2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku, majú na účely týchto VOP význam, uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. e-shop je internetový obchod spoločnosti Ing. Vladimír Kurek umiestnený na internetovej stránke https://www.bioseptik.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu.

2.4. Predávajúci je Ing. Vladimír Kurek Strojnícka 10 080 06 Prešov, Firma je registrovaná na Obvodnom úrade v Prešove, číslo živnostenského registra: 707-5727 ,IČO: 14366207 (ďalej “len predávajúci“).

2.5. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s predávajúcim Kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcemu.

2.6. Oprávnená osoba je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.7. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, ďalej adresu pre doručenie (ulica, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, spôsob doručenia (prepravy) tovaru.

2.8. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.bioseptik.sk, ktorá obsahuje najmä názov a popis ponúkaného tovaru, objem a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.bioseptik.sk. Na objednávky urobené a kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho, a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy informatívnym e-mailom zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľ a (kupujúceho) adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

telefonicky v čase od 8:00 do 15:30 hod. v pondelok až piatok

elektronickou poštou (e-mailom) na adresu info@bioseptik.sk

vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.bioseptik.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely predávajúceho, a v prípade, ak kupujúci (objednávateľ) uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP.

3.4. Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy je v časné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy, prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

3.5. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné. Uzatvorenú Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna cena je v e-shope vždy aktuálna a zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

platba v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku(hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)

platba prevodom cez účet. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho

platba platobnou bránou GP webpay (Global Payments)

platba v hotovosti na pobočke

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny prepravcovi.

5. DODACIE PODMIENKY (DODACIA LEHOTA, MIESTO DODANIA A SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

5.4. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

5.5. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

osobný odber na adrese: Ing. Vladimír Kurek, Strojnícka 10, 080 06 Prešov – tovar môže prevziať iba kupujúci alebo osoba, ktorá sa preukáže plnomocenstvom udeleným jej kupujúcim. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti;

poštová preprava („na dobierku“) – cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky;

preprava kuriérom – cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky;

preprava cez  spoločnosť Packeta – cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky;

Všetky typy dopravy nad 70€ sú zdarma, ak to nie je pri danom tovare uvedené inak

6. DODANIE TOVARU

6.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

6.2. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru, a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

6.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný list slúži ako účtovný doklad.

7.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

8. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu (objednávateľovi) doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky do 24 hodín od uskutočnenia objednávky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 8.1., predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

8.3. Podľa § 7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.4. V odvolaní objednávky ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko kupujúceho (objednávateľa), e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo poštou. Vzor TU

8.5. Včasné odstúpenie podľa bodu 8.3. a 8.4. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

8.6. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu na adresu: Ing. Vladimír Kurek, Strojnícka 10, 080 06 Prešov, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nám neposielajte na dobierku, preto že dobierku neprevezmeme – náklady na vrátenie tovaru znáša v súlade s § 10 ods.3 zákona 102/2014 Z.z. kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal v súlade s § 9 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z..

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

8.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledovných dôvodov:

ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,

ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný , už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,

ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

8.9. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme elektronickej pošty e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

8.10. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

8.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Kupujúci (objednávateľ) vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky predávajúcemu sa oboznámil s týmito VOP. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa a (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doruč ovanie zásielok).

9.3. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa trvalého bydliska, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

9.4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

9.5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru;

potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru;

evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu;

evidencia objednávok a Kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií;

zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1. Tieto VOP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2016.

10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.bioseptik.sk.

10.3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s výnimkou akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by uplatňovali hmotné právo akejkoľvek inej jurisdikcie.

 

Schválil Ing. Vladimír Kurek – majiteľ

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Product added to compare.