Bioseptik.sk / Blog / Článok: Ako si vybrať čističku odpadových vôd?
Ako si vybrať čističku odpadových vôd?

Ako si vybrať čističku odpadových vôd?

Výber a údržba ČOV (čističky odpadových vôd) nie je ani zďaleka jednoduchý proces. V článku vám vysvetlíme, aké parametre sú pri výbere kľúčové a aká legislatíva upravuje parametre ČOV. V prvom rade treba splniť zákonné požiadavky a až následne nám orgán štátnej správy schváli umiestnenie čističky.

Aké povolenia pre ČOV potrebujeme? 

Malá čistička odpadových vôd (M ČOV) je podľa podľa § 52 ods.1 písm. e) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) vodnou stavbou. Z toho vyplýva, že na jej výstavbu a umiestnenie je za každých okolností potrebné stavebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré vydáva orgán štátnej vodnej správy obvodného úradu životného prostredia, podľa § 26 vodného zákona, ako aj územné rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom.

Popri výbere či výstavbe a umiestnení malej ČOV je potrebné získať povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd. Ide o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 zákona o vodách, ktoré je časovo obmedzené. Zatiaľ čo povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd nie je možné vydať na viac ako 10 rokov, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd je možné vydať len na 4 roky (ak vodný zákon neustanovuje inak).

V neposlednom rade je nutné popri riadnej a pravidelnej údržbe odpadové vody pravidelne testovať. Je nevyhnutné realizovať odbery vzoriek odpadových vôd a dávať ich vyhodnocovať akreditovanému laboratóriu. Pri výbere a umiestnení malej čističky odpadových vôd však treba mať na mysli mnoho ďalších faktorov. Sú nimi predovšetkým zákonné parametre uvedené v prílohách nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. 

Limitné hodnoty vypúšťania odpadových vôd z ČOV

Čističky odpadových vôd musia podľa vodného zákona spĺňať stanovené hodnoty, ktoré určujú kvalitu vypúšťanej vody, viazané predovšetkým na objem ČOV. Ide o takzvané limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd. Ďalej je rozhodujúce, či odpadové vody z ČOV vypúšťate do povrchových alebo podzemných vôd a svoju rolu zároveň zohráva aj veľkosť samotnej čističky. 

Veľkosť čističky je určená hodnotou ekvivalentných obyvateľov, teda podľa počtu trvale napojených obyvateľov, ktorá je v prípade malých čističiek odpadových vôd určená do 50 ľudí. K vodnému zákonu je priložená prehľadná tabuľka s údajmi, ktorá tieto hodnoty určuje, avšak najprv si treba vyjasniť jednotlivé hodnoty a používané skratky.

  • BSK5 (ATM) – Je biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie. 
  • CHSKCr – Znázorňuje chemickú spotrebu kyslíka stanovenú dichrómanovou metódou. 
  • NL – Obsah látok, ktoré vznikajú filtráciou vody a následným vysúšaním zvyšku na filtri pri teplote 105 °C..
  • N-NH4 – Skratka určujúca hodnotu amoniakálneho dusíka.
  • Ncelk – Určuje celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka.
  • Pcelk – Označuje celkový fosfor.

Ako vybrať čističku odpadových vôd

Odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd

Ďalej je pri každej z týchto hodnôt dôležité rozlišovať limitnú hodnotu koncentrácie znečistenia v zlievanej vzorke za určité časové obdobie (p) a maximálnu limitnú hodnotu koncentrácie znečistenia v kvalifikovanej bodovej vzorke (m). 

Je dôležité rozlišovať, či odpadové vody z ČOV vypúšťame do povrchových vôd alebo do podzemných vôd. V prvom prípade, konkrétne v rozmedzí malej čističky odpadových vôd (do 50 ekvivalentných obyvateľov), sú hodnoty BSK5 (ATM) stanovené na 40 mg/l v zlievanej vzorke za určité časové obdobie a 70 mg/l v maximálnej koncentrácii znečistenia v kvalifikovanej bodovej vzorke, ktorá sa dá popísať ako dvojhodinová zlievaná vzorka, získaná  zlievaním minimálne 4 objemovo rovnakých dielčích vzoriek, ktoré  boli odobrané v rovnakých časových intervaloch.

Odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd

Ak chceme odpadové vody vypúšťať do podzemných vôd, zákonné limitné hodnoty sú o čosi prísnejšie a konkrétne sa líšia aj podľa toho, či ide o malú ČOV do 20 ekvivalentných obyvateľov (EO) alebo do 50 EO

V prípade ČOV do 20 EO je povolené vypúšťať odpadovú vodu do podzemných vôd, ak hodnota BSK5 (ATM) nepresahuje 25 ml/g, a to v prípade koncentrácii znečistenia v zlievanej vzorke za určité časové obdobie. Maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v kvalifikovanej bodovej vzorke je zase stanovená na 50 ml/g.

Ak však máte malú ČOV do 50 EO, tieto hodnoty sú o niečo nižšie. Konkrétne, BSK5 (ATM) nesmie presahovať 20 ml/g v prípade koncentrácii znečistenia v zlievanej vzorky za určité časové obdobie a maximálnu limitnú hodnotu koncentrácie znečistenia v kvalifikovanej bodovej vzorke nesmie byť vyššia ako 40 ml/g.

Pri vypúšťaní ČOV do podzemných vôd zákonné parametre zohľadňujú aj mieru NL (nerozpustené látky sušené pri 105 °C) a tieto hodnoty sú rovnaké ako v predošlom prípade.

Úprava limitných hodnôt v ČOV

Konkrétna hodnota jednotlivých ukazovateľov znečistenia vo vašej čističke odpadových vôd nie je konštantná. Tieto hodnoty vieme upraviť biologicky a chemicky. Biologická úprava sa deje pomocou prospešných baktérií, ktoré zabezpečujú rozklad organického odpadu a chemická úprava je založená na báze enzýmov a iných chemických látok.

Biologická úprava vody v ČOV

Požadované hodnoty v čističke odpadových vôd viete dosiahnuť aj vďaka biologickým prípravkom – biopreparátom. Patria medzi ne napríklad biopreparát Sanidenn, ktorý sa skladá z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov. Úlohou mikroorganizmov je rozklad a degradácia amoniaku, dusičnanu sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, fosforu a iných škodlivých látok. 

Mikrobiologický kompozit má schopnosť viazať na seba ťažké kovy, regulovať žiadané procesy fermentácie, meniť hodnoty pH v odpadových vodách a tekutých výkaloch a vysokú účinnosť pri zamedzovaní rozvoja patogénnych mikroorganizmov. Ďalšou významnou vlastnosťou je rozklad prežívajúceho hmyzu a parazitov pomocou enzýmov.

Ďalšou možnosťou regulácie nečistôt v ČOV sú biologické tablety BioExpert, ktoré podporujú rozklad fekálií, bielkovín, tukov, škrobov a iných organických látok ako papier a detergenty. Jedna tableta BioExpert obsahuje až miliardu baktérií, ktorým vďačíme za rýchly a ekologický rozklad nečistôt a odstraňovanie zápachu. 

Optimalizovať hodnoty v odpadových vodách viete aj pomocou prípravku Biofos Professional. Ide o mimoriadne efektívny biopreparát, vhodný pre septiky a čističky odpadových vôd. Ecotabs urýchľuje procesy rozkladu a riedenia odpadových vôd, znižuje množstvo sedimentu, zrieďuje suspenziu a znižuje nepríjemný zápach vďaka inovatívnej formule Bio-Active Max s biologicky aktívnymi zložkami

Tieto probiotiká komplexne pôsobia vnútri domáceho sanitárneho inštalačného systému, urýchľujú proces rozkladu a skvapalňovanie močoviny. Jediná tableta obsahuje až 5 miliárd mikroorganizmov, ktoré sú bezpečné pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

 Biologická úprava vody v čističke odpadových vôd

Chemická úprava vody v čističke odpadových vôd

Pri úprave kvality odpadových vôd z čističky je mimoriadne účinný aj chemický spôsob, ktorému vďačíme za odstraňovanie škodlivých látok z odpadovej vody. Na efektívne, ekologické a šetrné riešenie máme k dispozícii viacero prípravkov.

Jedným z nich je napríklad ecotabs Large clean-out pack alebo ecotabs Booster pack, ktorý je ideálny, ak bola vaša nádrž nedávno vyčistená – minimálne raz v priebehu uplynulého roka. Tieto produkty posilnia vašu čističku odpadových vôd tým, že vytvoria bakteriálnu kolóniu a tá následne rozkladá všetky zvyšky z odtoku a odstráni aj nepríjemný zápach

Chemická úprava vody v čističke odpadových vôd

Zhrnutie

Zatiaľ čo zákon definuje limitné hodnoty pre výpust odpadovej vody, správna údržba a prevencia vám môže mimoriadne efektívne dopomôcť k požadovanému výsledku. Navyše, naše biopreparáty sú vysoko účinné a šetrné k prírode, ľuďom a zvieratám, ale svojou efektivitou takisto šetria vaše peniaze. Nechajte sa inšpirovať a vyberte si produkt, ktorý zabezpečí ekologické požiadavky a čistotu vašej ČOV bez zápachu a patogénov.


Zvažujete domovú čističku odpadových vôd? Poradíme vám, ako vybaviť povolenie na ČOV

Hoci by sa tak mohlo zdať, verejná kanalizácia nie je vždy samozrejmosťou, a to obzvlášť v menších obciach či menej dostupných oblastiach. V takom prípade vám môže pomôcť práve domová ČOV, ktorej realizácia sa však ne...

Čo je to bioremediácia a prečo by ste ju mali vyskúšať aj vy

Uvažujete nad efektívnym, finančne dostupným a bezpečným spôsobom odstraňovania odpadu, znečisťujúcich látok či toxínov z pôdy, vody a ďalších prostredí vo vašej domácnosti alebo firme? Výborným riešením pre vás môže ...

Získajte dotáciu na nádrž na dažďovú vodu

So zmenou klímy sa zvyšuje nevyhnutnosť obnovy rodinných domov, ktoré nie sú prispôsobené jej negatívnym dopadom. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky má podporiť zelenú transformáciu najmenej 30-tisíc staršíc...

Made with  by Midasto
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Potrebné

Štatistiky

Marketing

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.