Viete, ako funguje domáca čistička odpadových vôd?

Viete, ako funguje domáca čistička odpadových vôd?

Častým riešením odpadových vôd je napojenie na mestskú kanalizáciu. Ak odpadovú vodu nemôžete z domu alebo iného objektu odvádzať týmto spôsobom, je potrebné zabezpečiť zber vody do septikov alebo domácich čističiek odpadových vôd. Tá druhá alternatíva prináša množstvo výhod, o ktorých zatiaľ možno neviete. Ako domáca ČOV funguje?

Nakladanie s odpadovou vodou, ktorú produkuje každá domácnosť či prevádzka, je bez pripojenia na verejnú kanalizáciu problematické. Odpadovú vodu môžete zbierať do septiku a následne zabezpečiť jej vývoz. Odčerpanie odpadovej vody zo septiku a jej prevoz do čističky môže byť finančne náročné, čo je hlavný dôvod, pre ktorý čoraz viac ľudí volí čističku odpadových vôd.

Domáca čistička odpadových vôd

Zariadenie na čistenie odpadových vôd je určené na čistenie všetkých odpadových vôd, ktoré v domácnosti vznikajú. Patrí sem voda použitá na splachovanie toalety, sprchovanie, čistenie riadov a podobne. Domáca čistiareň odpadových vôd môže byť uložená pod zemou, aj v tesnej blízkosti budov, kde sa pripojí ku kanalizácií. Domová čistička tak predstavuje ekologickejšiu, účinnejšiu a finančne výhodnejšiu alternatívu ku klasickému septiku.

Čistička odpadových vôd

Ako funguje domáca čistiareň odpadových vôd?

Po tom, čo potrubie privedie odpadovú vodu do čističky, začína mechanické čistenie (sedimentácia) a následne aj biologický proces čistenia odpadovej vody. O ten sa dokážu postarať užitočné baktérie, ktoré požierajú a rozkladajú odpad vrátane tukov. Tieto mikroorganizmy zároveň eliminujú zápach a znižujú objem sedimentov na dne nádrží. Baktérie dokážu v prirodzenom procese odstraňovať z vody škodlivé látky, napríklad amoniak alebo sírovodík. 

Baktérie do domovej čističky odpadových vôd Sanidenn

Sanidenn ČOV

Biopreparáty pre domáce čističky odpadových vôd

Spoľahlivú funkciu domácich ČOV zabezpečia biopreparáty, ktoré urýchľujú proces rozkladu odpadových látok, odstraňujú zápach a zmenšujú objem kalu. Vďaka nim je údržba domácej čistiarne jednoduchšia, pretože odkalovanie nebude potrebné vykonávať tak často. Preparáty pozostávajú z bakteriálnych kultúr a enzýmov, ktoré v ČOV zabezpečia rovnaké samočistiace procesy, aké prebiehajú napríklad na dne rybníkov alebo jazier. Ich použitie neohrozuje zdravie ľudí, zvierat a ani životné prostredie. 

BIOSEPTIK - Baktérie pre žumpy, septiky a domové ČOV

Bioseptik baktérie pre čov

Všetky biopreparáty pre žumpy, septiky a ČOV

Ako zaobchádzať s vyčistenou vodou

Kvalita vody z domácej ČOV je zhruba rovnaká, ako kvalita vody v prírodných vodných zdrojoch. Môžete ju vypustiť do povrchových vôd, napríklad do potoka, alebo do podzemných vôd. Ak k čističke odpadových vôd namontujete aj nádrž na vyčistenú vodu, môžete ju použiť na závlahu trávnikov alebo stromov.